اساتید و مدرسین ریاضی – معرفی استاد های ریاضی دانشگاهی

ساخت وبلاگ
چکیده : اساتید و مدرسین ... با عنوان : اساتید و مدرسین ریاضی – معرفی استاد های ریاضی دانشگاهی بخوانید :

  اساتید   و   مدرسین       ریاضی     –   معرفی     استاد   های ریاضی   دانشگاهی   در این بخش ارائه شده است.

1- اساتید ریاضی دانشگاه اصفهان

http://sci.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=7&PageId=2000&codeV=2&tempname=Sciences

2- مدرسین و اساتید ریاضی دانشگاه کاشان

https://kashanu.ac.ir/fa/faculty/faculty-list/55

3- لیست اساتید ریاضی دانشگاه اراک

http://math.araku.ac.ir/

4- اساتید ریاضی دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir/members/group/34

5- مدرسین و اساتید ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

http://mathdept.iut.ac.ir/fa/faculty_fa

6- اساتید تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی و تمامی مقاطع

https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C

7- مدرسین ریاضی، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

http://science.ut.ac.ir/math1

8- لیست اساتید ریاضی دانشگاه شریف

http://math2.sharif.ir/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 18:05